Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Gecombineerd aanbod FNG​

Het Aanbod

Het Aanbod heeft betrekking op (i) de uitgifte door de Vennootschap van tot 2.693.967 nieuw uitgegeven Aangeboden Aandelen (de Primair Aangeboden Aandelen) waarvoor de Bestaande Aandeelhouders een Prioritair Toewijzingsrecht hebben en (ii) het aanbod door de Verkopende Aandeelhouder van het aantal bestaande Aangeboden Aandelen dat nodig is om bruto-opbrengsten van ongeveer 15 miljoen euro te realiseren (de Secundair Aangeboden Aandelen), waarvoor geen Prioritaire Toewijzingsrechten gelden. Het Secundair Aanbod vertegenwoordigt tussen 504.201 Bestaande Aandelen (aan de bovengrens van de Prijsvork) en 571.428 Bestaande Aandelen (aan de ondergrens van de Prijsvork).

Het totaal aantal Aangeboden Aandelen kan ingevolge de Verhogingsoptie worden verhoogd met 15% van het totaal initieel aangeboden aantal Aangeboden Aandelen door uitgifte van bijkomende nieuw uitgegeven Aandelen.

Alle Aandelen uitgegeven door de Vennootschap behoren tot dezelfde klasse van effecten en zijn op naam (i.e. de Bestaande Niet-Genoteerde Aandelen) of gedematerialiseerd (i.e. de Bestaande Genoteerde Aandelen) op de datum van het Prospectus. Na Sluiting zullen alle Aandelen in gedematerialiseerde vorm zijn.

Bank Degroof Petercam is in het kader van het Aanbod aangesteld als Joint Bookrunner.

Informatie over de Emittent

FNG is een sterk groeiende Benelux modegroep. De Vennootschap ontwerpt en verdeelt kleding en schoenen voor dames, kinderen en heren, zowel via haar eigen conceptstores op toplocaties in België en Nederland als via een netwerk van multimerkenwinkels in de binnenlandse markten en in het buitenland. De aandelen van FNG staan genoteerd op Euronext Amsterdam. De Vennootschap heeft meer dan 3.000 werknemers, en behaalde een omzet van ongeveer 482 miljoen EUR en een Aangepaste EBITDA1 van ongeveer 45 miljoen EUR in 2017. Meer informatie is beschikbaar op www.fng.eu.

1Aangepaste EBITDA is gedefinieerd als het resultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen en vóór one-off resultaten (ook aangepaste bedrijfscashflow genoemd)

Netto-opbrengsten van het Aanbod

Op basis van de te verwachte bruto-opbrengsten van het Primair Aanbod van ongeveer 80 miljoen EUR, uitgaande van de volledige uitgifte en plaatsing van het Primair Aanbod, zal de Vennootschap een geschatte netto-opbrengst van het Primair Aanbod van ongeveer 78 miljoen EUR ontvangen, na aftrek van de underwriting fees (en indien het geval, inclusief discretionaire succes fee) en kosten voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen EUR. Uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), en de vaststelling van de Aangeboden Prijs aan de bovengrens van de Prijsvork, zal de Vennootschap een bedrag van ongeveer 2,4 miljoen EUR aan kosten en commissies betalen. De underwriting fees en onderschrijvingskosten zullen volledig door de Vennootschap worden betaald.

Uitgaande van een volledige plaatsing van de Secundair Aangeboden Aandelen in het Secundair Aanbod, zal de Verkopende Aandeelhouder een totale bruto-opbrengst van het Aanbod van ongeveer 15 miljoen EUR ontvangen. Gelet op het feit dat de commissies en kosten die verband houden met het Aanbod volledig door de Vennootschap zullen worden betaald ten voordele van de Verkopende Aandeelhouder, zullen de bruto-opbrengsten van het Aanbod voor de Verkopende Aandeelhouder gelijk zijn aan de netto-opbrengsten. De Vennootschap zal niets van de opbrengsten van het Aanbod van de Secundair Aangeboden Aandelen ontvangen, die volledig aan de Verkopende Aandeelhouder zullen worden betaald.

Bestemming van de netto-opbrengsten van het Aanbod

De strategie van de Vennootschap is onder meer gefocust op het creëren van waarde door het managen van een complementair merkenportfolio via een buy-and-build strategie. De netto-opbrengsten zullen worden gebruikt om deze buy-and-build strategie te financieren. De bestemming van de opbrengsten zoals hieronder beschreven, wordt voorgesteld in volgorde van prioriteit van dergelijke bestemming. Indien de effectieve netto-opbrengsten van het Aanbod lager zouden zijn dan de verwachten 78 miljoen EUR, dan zal de Vennootschap focussen op de bestemming van de opbrengsten in volgorde van prioriteit.

 • Build aspect:

Een bedrag van ongeveer 50 miljoen EUR zal naar verwachting worden gebruikt om verder te investeren en de bestaande merken te ontwikkelen en om het business plan van FNG uit te rollen over de komende 12 maanden: 10% voor onderhoud, 31% voor ICT; 30% voor herinrichting en 29% voor nieuwe winkels..

 • Buy aspect:

FNG is steeds op zoek naar opportuniteiten om haar merkenportfolio verder te diversifiëren naar stijlgroepen, sizing en prijsniveau. Naast het diversifiëren van haar merkenportfolio is FNG op zoek naar opportuniteiten voor verticale integratie van haar schoenenbusiness. Een deel van de netto-opbrengsten, ongeveer 30 miljoen EUR, zal naar verwachting worden gebruikt om de verdere groei door overnames te financieren. In principe zal FNG slechts nieuwe overnames doen in de mate dat zulke overnames FNG niet verhinderen om haar financiële verplichtingen en andere verplichtingen te respecteren.Belangrijkste kenmerken van het Aanbod

Deze mededeling is informatief en houdt geen aanbeveling en/of advies in vanwege Bank Degroof Petercam NV. Een belegging in de Aangeboden Aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's en onzekerheden. Geïnteresseerde beleggers moeten het volledige Prospectus lezen, en in het bijzonder, de Risicofactoren in Sectie I (Risicofactoren) vanaf pagina 35 voor een overzicht van bepaalde factoren die in overweging moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Elk van deze factoren moet worden overwogen alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen. Geïnteresseerde beleggers moeten in staat zijn om het economisch risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en moeten in staat zijn het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen. Het Aanbod heeft geen minimumomvang, wat betekent dat indien de opbrengst van het Aanbod minder is dan het verwachte bedrag, FNG toch kan doorgaan met de transactie en dus mogelijk niet in staat zal zijn om al haar doelstellingen zoals beschreven in Sectie III van het Prospectus (Bestemming van de opbrengsten) te realiseren.


Risico’s in verband de activiteiten en de sector van FNG

FNG is onderhevig aan de volgende materiële risico's, bovenop de andere risico's die worden vermeld in de Sectie "Risicofactoren" van het prospectus:

 • Voortdurende groei in onlineverkoop van modeartikelen of een ontwikkeling of andere doorbraak in de distributie van modeartikelen zou kunnen leiden tot een daling van de inkomsten en winstgevendheid van FNG winkels. De markt voor detailhandel in kledij is erg competitief, hetgeen betekent dat de vraag zou kunnen dalen en FNG producten onder prijsdruk komen te staan. FNG hangt af van de reputatie en de populariteit van haar merken, de loyaliteit van haar klantenbasis, het succes van haar nieuwe collecties, invloeden van de seizoenen en weersomstandigheden en verscheidene economische, politieke, jurisdictionele en andere risico's verbonden aan de internationale aspecten van haar business.
 • FNG is en kan in de toekomst blootgesteld zijn aan wisselkoersrisico’s met betrekking tot de kosten die gelopen worden voor het aankopen van haar producten
 • Bovendien is FNG afhankelijk van leveranciers buiten België die mogelijks niet in staat zijn producten te leveren aan de groep of hun algemene voorwaarden zouden kunnen wijzigen.
 • FNG is blootgesteld aan het inherente risico van vooraf gefinancierde maar niet verkochte voorraden.
 • FNG moet haar intellectuele eigendomsrechten op adequate wijze beschermen en moet enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door derde partijen op de voet volgen, alsook enige inbreuk door FNG op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen.
 • FNG zal mogelijks niet in staat zijn interessante overnames te identificeren of zou overnames kunnen doen die niet succesvol kunnen worden geïntegreerd.
 • Tot 2016 waren de activiteiten van de Groep gefocust op dames- en kindermode. Met de overname van de Brantano en Suitcase merken heeft de Groep haar activiteiten uitgebreid naar de schoenen- en herenmode. De Groep investeert zwaar in de integratie van nieuwe overnames in de groepsstructuur. FNG zou echter mogelijks niet in staat kunnen zijn de verwachte hogere marges bij de Brantano Groep en de Miss Etam Group te realiseren.
 • FNG vertrouwt op de knowhow en de expertise van haar management en ander sleutelpersoneel en zou deze personen kunnen verliezen of zou niet in staat kunnen zijn om nieuw personeel aan te trekken met de nodige kennis en vaardigheden om de business van de groep te consolideren en te laten groeien.
 • Bovendien kunnen het naleven van de regelgeving inzake gegevensbescherming alsook defecten in software en IT systemen, daaronder begrepen het ERP systeem, het kassasysteem en de HR software leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en verlies aan inkomsten.
 • Huurovereenkomsten op lange termijn en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen worden risico's indien de marktomstandigheden wijzigingen en de verandering van locatie en/of de sluiting van winkels vereisen.
 • FNG is in grote mate gefinancierd door geleend kapitaal. Bijgevolg, met een Schuldratio van 3,19 per 31 december 2017, is de hefboomwerking van de Groep redelijk groot. Een daling van een Aangepaste EBITDA met 10% zou leiden tot een ratio van 3,56. De capaciteit van de Groep om hoofdsom en interest te betalen op de uitstaande schulden hangt af van haar toekomstige operationele prestaties. Toekomstige operationele prestaties zijn onderhevig aan marktomstandigheden en businessfactoren die vaak buiten haar controle liggen.
 • Een groot deel van de uitstaande financiële schulden van de Groep (bijv. kredietovereenkomsten en obligatieleningen) komen te vervallen in de loop van 2023. In het algemeen heeft de Groep in het verleden steeds nieuwe financiering bekomen voorafgaand aan de vervaldatum van de betrokken kredietovereenkomst en/of obligatielening. Het is de bedoeling van de Groep om ook voor bestaande schulden nieuwe financiering te bekomen voorafgaand aan de betrokken vervaldatum in 2023 (bijv. door het sluiten van een nieuwe Club Deal en/of door obligaties uit te geven onder het nieuwe EMTN programma van FNG Benelux Holding NV, wat de Groep een aanzienlijke flexibiliteit in haar financiering biedt).

Risico’s in verband de Aangeboden Aandelen en het Aanbod

De Aangeboden Aandelen en het Aanbod zijn onderhevig aan de volgende materiële risico's, bovenop de andere risico's die worden vermeld in de Sectie "Risicofactoren" van het prospectus:

 • Prioritaire Toewijzingsrechten zullen niet worden toegelaten tot de handel en zullen niet worden genoteerd op een gereglementeerde markt en Prioritaire Toewijzingsrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de Aanbodperiode zullen nietig en zonder waarde worden (er is geen markt voor scrips).
 • Er is geen minimum omvang van het Aanbod, hetgeen betekent dat als de opbrengsten van het Aanbod minder bedragen dan het beoogde bedrag, FNG het recht heeft om door te gaan met de Transactie en mogelijks niet in staat zal zijn al haar doelstellingen te realiseren (bestemming van de opbrengsten).
 • De oorspronkelijke oprichters van de Vennootschap (Mevr. Anja Maes, dhr. Emmanuel (Manu) Bracke en dhr. Dieter Penninckx) zullen waarschijnlijk verder invloed op de Vennootschap kunnen blijven uitoefenen en hun belangen zullen mogelijks niet dezelfde zijn als deze van de andere aandeelhouders van de Vennootschap.
 • De Vennootschap verwacht geen dividenden uit te betalen in de nabije toekomst.
 • Indien de Vennootschap dividenden betaalt, zal de Vennootschap mogelijks belasting op deze dividenden moeten inhouden zowel in België als in Nederland.
 • Enige verkoop, aankoop of ruil van Aandelen zal in de toekomst mogelijks onderworpen kunnen worden aan de Financial Transactions Taks.
 • De huidige liquiditeit van de aandelen van FNG is beperkt. Het Aanbod zou de liquiditeit kunnen verhogen, maar dit kan niet worden gegarandeerd door de Vennootschap.


ISIN Code

De volgende ISIN code werd toegekend aan de Aandelen: BE0974332646.

Syndicaat/Managers

Joint Global Coordinators: ING België NV, Belfius Bank NV

Joint Bookrunners: Bank Degroof Petercam NV, ABN AMRO Bank N.V., Belfius Bank NV, ING België NV

Aanbod

Het Aanbod bestaat uit (i) een openbaar aanbod gericht aan particuliere en institutionele beleggers in België; (ii) een openbaar aanbod gericht aan particuliere en institutionele beleggers in Nederland; en (iii) een private plaatsing gericht aan institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten. Het Aanbod buiten de Verenigde Staten zal gebeuren in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act.

Het totaal aantal Aangeboden Aandelen kan ten gevolge van de Verhogingsoptie worden uitgebreid met maximaal 15% van het totaal aantal initieel aangeboden Aangeboden Aandelen door uitgifte van bijkomende nieuw uitgegeven Aandelen. Elke beslissing om de Verhogingsoptie uit te oefenen, zal ten laatste worden gecommuniceerd op de datum van de aankondiging van de Aanbodprijs.

Elk Bestaand Aandeel zal de houder ervan op de Registratiedatum het recht geven om één (1) Prioritair Toewijzingsrecht te ontvangen. Houders van Prioritaire Toewijzingsrechten kunnen deze uitoefenen en inschrijven op de Aangeboden Aandelen in de Prioritaire Tranche overeenkomstig de Ratio (i.e. drie (3) Aangeboden Aandelen voor tien (10) Prioritaire Toewijzingsrechten. Prioritaire Toewijzingsrechten zijn vrij overdraagbaar, maar zullen niet worden toegelaten tot de handel. Prioritaire Toewijzingsrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de Aanbodperiode worden nietig en zonder waarde. Er zal geen markt zijn voor niet-uitgeoefende Prioritaire Toewijzingsrechten. Aangeboden Aandelen waarop werd ingeschreven door uitoefening van Prioritaire Toewijzingsrechten zullen volledig worden toegewezen. In het kader van de Verhogingsoptie of het Secundair Aanbod zijn er geen Prioritaire Toewijzingsrechten van toepassing op de Aangeboden Aandelen.

Indien het maximum aantal Primair Aangeboden Aandelen werd geplaatst, zal de vraag van particuliere beleggers in België eerst worden toegewezen van het Primair Aanbod (i.e. nieuw uitgegeven Aandelen) en daarna van het Secundair Aanbod (i.e. bestaande Aandelen).

Het effectieve aantal Aangeboden Aandelen uit te geven door de Vennootschap in het kader van het Aanbod zal pas worden bepaald na de Aanbodperiode en zal worden aangekondigd via een persbericht van de Vennootschap, tezamen met de publicatie van de Aanbodprijs en de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers..

Aanbodprijs

Naar verwachting zal de Aanbodprijs liggen tussen 26,25 EUR en 29,75 EUR per Aangeboden Aandeel (de "Prijsvork"). De Aanbodprijs kan worden vastgesteld binnen de Prijsvork of onder de ondergrens van de Prijsvork, maar zal niet hoger liggen dan de bovengrens van de Prijsvork. Indien de Aanbodprijs wordt vastgesteld onder de ondergrens van de Prijsvork zal een aanvulling op dit Prospectus worden gepubliceerd.

De Aanbodprijs zal worden bepaald op basis van een bookbuildingproces waar enkel institutionele beleggers aan kunnen deelnemen, rekening houdend met verschillende relevante kwalitatieve en kwantitatieve elementen. Deze omvatten onder meer het gevraagde aantal Aangeboden Aandelen, de omvang van de ontvangen aankooporders, de voorwaarden waaronder dergelijke aankooporders werden ingediend door investeerders, de prijzen waaraan de aankooporders werden gedaan, alsook de marktomstandigheden op dat moment. Indien de Prijsvork wordt vernauwd, zal deze verandering worden aangekondigd via een persbericht van de Vennootschap. Een verandering die de Prijsvork vernauwt, heeft niet de nietigheid van reeds ingediende aankooporders tot gevolg.

Aanbodperiode

De Aanbodperiode zal beginnen op 28 juni 2018 en zal naar verwachting ten laatste worden gesloten om 13u00 (CET) op 5 juli 2018, met uitzondering van de aanbodperiode voor particuliere beleggers, die naar verwachting zal worden gesloten uiterlijk om 16u00 (CET) op 5 juli 2018, i.e. drie uur later dan het einde van de institutionele bookbuildingperiode.

Inschrijvingskosten

De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof Petercam NV.

Rechten verbonden aan de aandelen

Alle Aandelen hebben dezelfde stemrechten.

De Aangeboden Aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de andere Aandelen, daarin begrepen het recht op dividenden voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en toekomstige jaren.

Munt

De uitgifte gebeurt in euro (€, EUR).

Toelating tot de handel en plaats van de notering

De Bestaande Genoteerde Aandelen zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam en toegelaten tot de handel onder het symbool "FNG" met ISIN code BE0974332646.

Een verzoek tot notering en toelating tot de handel op Euronext Brussels van alle Aandelen (i.e. de Primair Aangeboden Aandelen, de Bestaande Genoteerde Aandelen en de Bestaande Niet-Genoteerde Aandelen) werd ingediend. De Aandelen zullen naar verwachting noteren onder het symbool "FNG" met ISIN code BE0974332646. Bovendien werd een verzoek ingediend voor de notering en toelating tot de handel op Euronext Amsterdam van de Primair Aangeboden Aandelen en de Bestaande Niet-Genoteerde Aandelen. De Aandelen zullen naar verwachting noteren onder hetzelfde symbool "FNG" met eenzelfde ISIN code BE0974332646.

Verhandeling van (i) de Bestaande Aandelen op Euronext Brussels en (ii) de Bestaande Niet-Genoteerde Aandelen op Euronext Amsterdam zal naar verwachting beginnen op 29 juni 2018. Verhandeling van de Primair Aangeboden Aandelen zal naar verwachting beginnen op 9 juli 2018.

Tenslotte werd een verzoek ingediend tot wijziging van de referentiemarkt van Euronext Amsterdam naar Euronext Brussel..

Dividendpolitiek

Sinds de reverse take-over van FNG Group door de Vennootschap zijn geen dividenden betaalbaar gesteld of betaald door de Vennootschap. Er is geen intentie om in de nabije toekomst enige dividenden betaalbaar te stellen.

Fiscaliteit

Algemeen: De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in sectie XVI ‘Fiscale Behandeling in België’ van het Prospectus.

Belasting op beurstransacties: De taks op beursverrichtingen dient niet betaald te worden bij uitgifte van de Nieuwe Aandelen (primaire marktverrichtingen). De taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt bedraagt momenteel 0,35% van de transactiewaarde, met een maximum van 1.600 EUR per transactie en per partij.

Fiscaal regime in België: Voor doeleinden van Belgische inkomstenbelasting, wordt het brutobedrag van alle voordelen die met betrekking tot de Nieuwe Aandelen worden uitbetaald of toegekend in het algemeen beschouwd als een dividenduitkering. Bij wijze van uitzondering wordt de terugbetaling van het kapitaal die wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen niet aanzien als een dividenduitkering in de mate dat dergelijke terugbetaling wordt toegerekend aan het fiscaal kapitaal. Dit fiscaal kapitaal omvat, in principe, het effectief volstort maatschappelijke kapitaal en, onder bepaalde voorwaarden, de betaalde uitgiftepremies en de bedragen waarop bij de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven. Vanaf 1 januari 2018 echter wordt een terugbetaling van kapitaal, uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen, deels beschouwd als een uitkering van de bestaande belaste reserves (ongeacht of ze al dan niet geïncorporeerd zijn in het kapitaal) en/of van de belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal, waarbij dit deel wordt bepaald op basis van de verhouding van bepaalde belaste reserves en belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal ten opzichte van het totaal van zulke reserves en het fiscale kapitaal.

Op dividenden wordt normaliter 30% Belgische roerende voorheffing ingehouden, onder voorbehoud van een eventuele vrijstelling of vermindering die kan ingeroepen worden onder de toepasselijke internrechtelijke bepalingen of bepalingen uit dubbelbelastingverdragen.

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: Sinds 1 januari 2018 werd een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen geïntroduceerd, waarbij Belgische inwoners natuurlijke personen die in België of in het buitenland één of meer effectenrekeningen aanhouden met totale activa (waaronder beursgenoteerde aandelen, obligaties, fondsen) hoger dan 500.000 EUR (1.000.000 EUR voor gehuwde koppels) onderworpen worden aan een belastingtarief van 0,15% op het totale bedrag. Pensioenfondsen en levensverzekeringen worden uitgesloten.

De belasting wordt, in principe, geïnd door de financiële tussenpersoon, die ook de gemiddelde waarde van de kwalificerende activa op de rekeningen bepaalt, indien deze financiële instelling een Belgische financiële tussenpersoon of een buitenlandse financiële tussenpersoon is die in België een vertegenwoordiger heeft aangesteld om die taak op te nemen. Indien dat niet zo is, wordt de titularis van de effectenrekening verantwoordelijk gesteld om de jaarlijkse belasting op effectenrekeningen te berekenen, aan te geven en te betalen.

Beleggers worden verzocht hun eigen professionele adviseurs te raadplegen over de jaarlijkse belasting op de effectenrekeningen. 

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Klachtendienst:

Eventuele klachten, voor zover gericht aan Bank Degroof Petercam NV, dienen te worden ingediend ter attentie van Bank Degroof Petercam NV, Operational Risk Management, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, of per e-mail naar claims@degroofpetercam.com. Als u geen voldoening krijgt bij de klachtendienst, kunt u contact opnemen met de Ombudsman financiële conflicten North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Het Prospectus vormt een aanbod- en noteringsprospectus in de zin van artikel 3 van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (zoals gewijzigd, inclusief door Richtlijn 2010/73/EU, de "Prospectusrichtlijn") en is opgesteld in overeenstemming met artikel 20 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zoals gewijzigd (de "Prospectuswet"). De Engelse versie van het Prospectus werd op 25 juni 2018 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA"). De FSMA werd verzocht om aan de Nederlandse Autoriteit voor Financiële Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten) een certificaat te bezorgen waaruit blijkt dat het Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn. De goedkeuring van de FSMA houdt geen oordeel in van de FSMA over de geschiktheid of de kwaliteit van het Aanbod, of over de status van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn hier beschikbaar:

 • Prospectus (EN, NL)
 • Samenvatting (EN, NL, FR)
 • Update press release - 05/07/2018 (ENNLFR)


Meer informatie kan gevonden worden op de website van FNG op volgende link:
www.fng.eu
De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Bank Degroof Petercam (de “Bank”) bevatten informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus met betrekking tot een openbare aanbieding in België en Nederland van aandelen en toelating tot notering van aandelen overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving, hierna de “Aanbiedingsinformatie”) met betrekking tot de voorgenomen gecombineerde aandelenuitgifte met aanvraag tot een dubbele notering op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam door FNG NV (de “Vennootschap” of “FNG”) door middel van een i) een openbaar aanbod gericht aan particuliere en institutionele beleggers in België en Nederland en (ii) een private plaatsing gericht aan institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten.

GEEN PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN OF ZUID-AFRIKA MAG ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de relevante regelgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen op het internet van Aanbiedingsinformatie – die enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig ander rechtsgebied dan België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.

De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt geen aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap, noch een aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding of uitnodiging zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied. De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld. De aandelen en prioritaire Toewijzingsrechten van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en deze aandelen en prioritaire toewijzingsrechten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de US Securities Act van 1933 of een vrijstelling daarvan. De Vennootschap is niet voornemens een aanbieding van of uitnodiging tot inschrijving op haar effecten te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of dit te doen aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website van de Bank, noch een kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of elders buiten België en Nederland. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of andere rechtsgebieden. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Bank is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden. Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via deze website of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegelaten of indien het aanbod wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op deze website of de informatie die ze bevat, worden niet aanvaard.

De Bank heeft redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website in overeenstemming met de inhoud van het Prospectus opgesteld en gepubliceerd door de Vennootschap. De informatie op deze website mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie.

Door "ja" te selecteren wordt u toegang verschaft tot de elektronische versie van de Aanbiedingsinformatie en

(a) bevestigt en verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande waarschuwingen en beperkingen, deze te begrijpen en deze te zullen respecteren, en

(b) bevestigt en verklaart u dat

(i) u zich in België of Nederland bevindt;                                                                                 

(ii) niet gedomicilieerd of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika en deze informatie niet consulteert vanuit de Verenigde Staten van Amerika;

(iii) u niet verblijft in Australië of Canada;

(iv) u niet verblijft of woonachtig bent in Japan;

(v) u niet verblijft, woonachtig bent, of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegelaten;

(vi) geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen; en

(vii), in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België of Nederland verblijft of woonachtig is of die deze informatie niet mag ontvangen. 

Deze mededeling is informatief en houdt geen aanbeveling en/of advies in vanwege Bank Degroof Petercam NV. Een belegging in de Aangeboden Aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's en onzekerheden. Geïnteresseerde beleggers moeten het volledige Prospectus lezen, en in het bijzonder, de Risicofactoren in Sectie I (Risicofactoren) vanaf pagina 35 voor een overzicht van bepaalde factoren die in overweging moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Elk van deze factoren moet worden overwogen alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen. Geïnteresseerde beleggers moeten in staat zijn om het economisch risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en moeten in staat zijn het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen. Het Aanbod heeft geen minimumomvang, wat betekent dat indien de opbrengst van het Aanbod minder is dan het verwachte bedrag, FNG toch kan doorgaan met de transactie en dus mogelijk niet in staat zal zijn om al haar doelstellingen zoals beschreven in Sectie III van het Prospectus (Bestemming van de opbrengsten) te realiseren.

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages