Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Kapitaalverhoging TINC​

De Aanbieding

De Aanbieding bestaat uit een openbare aanbieding, in België, tot inschrijving op 6.818.182 nieuwe aandelen zonder nominale waarde in het kader van een kapitaalverhoging in geld voor maximaal EUR 77.727.274,80 binnen het toegestaan kapitaal met extralegale voorkeurrechten (de “Voorkeurrechten”) aan 11,40 EUR per Nieuw Aandeel in de verhouding 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten en wordt gevolgd door een private plaatsing van de scrips in een “accelerated bookbuilding” (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek).

Bank Degroof Petercam is in het kader van de Aanbieding aangesteld als Joint Bookrunner.

Bestemming van de opbrengst

Indien de Aanbieding volledig onderschreven is, wordt de bruto-opbrengst van de uitgifte van Nieuwe Aandelen geschat op ongeveer 77.727.274,80 EUR. De opbrengsten van de Aanbieding zullen de Emittent in staat stellen om zijn Portefeuille te laten groeien en om de Participaties te beheren in lijn met de strategie van de Emittent.

De bruto-opbrengsten van de Aanbieding zullen voornamelijk worden aangewend voor:

(i)            de terugbetaling van de financiële schuld aangegaan om (deels) de investering in Réseau Eqso te financieren, voor een bedrag van EUR 6 miljoen

(ii)           de financiering van volgende uitstaande investeringstoezeggingen:

a)            Een totaalbedrag van ongeveer 17,2 miljoen EUR wordt aangewend voor de verwerving van de Gecontracteerde Groei-investeringen A15 en het Prinses Beatrixsluis, beide onder opschortende voorwaarden (zoals beschreven in Hoofdstuk 16.3.3 van dit Prospectus). De Emittent had initieel de intentie om de opbrengst van de Secundary Public Offering (SPO) van 2016 aan te wenden voor de verwerving van deze Gecontracteerde Groei-investeringen. Deze opbrengst is echter aangewend voor de aankoop van andere nieuwe investeringsopportuniteiten (Glasdraad, Réseau Eqso, de versnelde verwerving van de Gecontracteerde Groei-investering Via A11 en de uitkoop van de industriële aandeelhouders in Via A11) die zich voordeden voorafgaand aan de vooropgestelde uitvoeringsdatum van de resterende Gecontracteerde Groei-investeringen (periode 2018 -2020).

b)            Een totaalbedrag van ongeveer 30,9 miljoen EUR wordt aangewend om de buitenbalans-investeringstoezeggingen te financieren die kunnen opgevraagd worden door de Participaties.

(iii)          Een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen EUR wordt gebruikt om de transactiekosten te betalen die gepaard gaan met de Aanbieding (inclusief de vergoedingen, commissies en kosten die betaald moeten worden aan de Joint Bookrunners) en de notering op Euronext Brussel.

De restopbrengst van de Aanbieding bedraagt 75,2 miljoen EUR (indien het maximum bedrag van de Aanbieding wordt opgehaald) en zal aangewend worden om de Emittent in de mogelijkheid te stellen alert te reageren op investeringsopportuniteiten die zich kunnen voordoen om bijkomende groei te realiseren.

De Emittent houdt zich het recht voor om het Maatschappelijk Kapitaal te verhogen met een lager bedrag. Er werd geen minimum vooropgesteld voor de Aanbieding. Indien de Aanbieding niet volledig onderschreven zou worden, zal de Emittent via bankfinanciering aan zijn hierboven vermelde verplichtingen voldoen.

Informatie over de Emittent

TINC is een investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussels, die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. TINC bezit een gediversifieerde portefeuille van 17 participaties met een marktwaarde van 217,6 miljoen EUR in verschillende infrastructuur in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid van TINC.

Als een commanditaire vennootschap op aandelen wordt de Emittent bestuurd door een (statutaire) zaakvoerder. TINC Manager is de Statutaire Zaakvoerder van de Emittent en is volle eigendom van Gimv en Belfius Bank via hun dochtervennootschap TDP, die zal handelen als een partner voor de Emittent door het leveren van diensten aan de Emittent en ook als ontwikkelingspartner.

Voor meer informatie: www.tincinvest.com


Belangrijkste kenmerken van de Aanbieding

Risico’s:
Een Belegging in de Nieuwe Aandelen houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico te dragen van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Potentiële beleggers worden geadviseerd de informatie in het Prospectus zorgvuldig te lezen, in het bijzonder het Hoofdstuk ‘Risicofactoren’, alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat lager dan verwachte inkomsten en/of kasstromen en hoger dan verwachte operationele kosten een nadelige invloed kunnen hebben op de Emittent en op zijn vermogen om dividenden uit te keren. Ook complexe financiële modellen die gebruikt worden om de lange-termijn-kasstromen van vennootschappen die infrastructuur bezitten en uitbaten (de ‘Participaties’) te plannen of in te schatten zijn gebaseerd op veronderstellingen over een aantal factoren die buiten de controle van de Emittent zijn en die zich mogelijk niet zullen voordoen, wat uiteindelijk een invloed zou kunnen hebben op het rendement. Mogelijke operationele problemen gerelateerd aan de Participaties op lange termijn kunnen het investeringsrendement van de Emittent beïnvloeden.

ISIN Code:
De Nieuwe Aandelen zullen de ISIN code BE0974282148 dragen en de Voorkeurrechten de ISIN code BE0970160637 (vertegenwoordigd door coupon nr. 6).

Syndicaat/Managers

Global Coordinators: KBC Securities and Belfius Bank

Joint Bookrunners: Bank Degroof Petercam NV, KBC Securities, Belfius Bank NV and Kempen & CO N.V.

Uitgifte
TINC, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (“Euronext Brussels”), geeft maximum 6.818.182 Nieuwe Aandelen uit. Iedere Bestaande Aandeelhouder van de Vennootschap geniet van een Voorkeurrecht per Aandeel dat hij op het einde van de beursdag van 13 maart 2018 bezit. Het Voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 6 gehecht aan de Bestaande Aandelen. Het Voorkeurrecht zal op 13 maart 2018 na de sluiting van Euronext Brussels worden onthecht, en zal  verhandeld kunnen worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, gedurende de volledige Inschrijvingsperiode, i.e. van 14 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 – 16u00.

Inschrijvingsratio
De houders van Voorkeurrechten kunnen, tijdens de Inschrijvingsperiode, inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten.

Uitgiftebedrag
Het maximumbedrag van de Aanbieding is EUR 77.727.274,80, inclusief een eventuele uitgiftepremie. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de kapitaalverhoging te verwezenlijken voor een lager bedrag. Voor de Aanbieding is geen minimumbedrag bepaald.

Inschrijvingsperiode
De inschrijving op de Nieuwe Aandelen door de uitoefening van Voorkeurrechten is mogelijk gedurende de volledige Inschrijvingsperiode, zijnde van 14 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 – 16u00.

Betaling
28 maart 2018.

Inschrijvingskosten
De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof Petercam NV.

Private plaatsing van de Scrips
De Aandeelhouders die geen gebruik hebben gemaakt van hun Voorkeurrechten aan het einde van de Inschrijvingsperiode, namelijk uiterlijk op 23 maart 2018, zullen deze na deze datum niet langer kunnen uitoefenen.

Bij de afsluiting van de Aanbieding van Voorkeurrechten zullen de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten automatisch omgezet worden in een gelijk aantal Scrips, die verkocht zullen worden via de Scrips Private Plaatsing. De Scrips Private Plaatsing zal georganiseerd worden via een versnelde orderboekprocedure onder institutionele beleggers om één marktprijs per Scrip te bepalen en zal naar verwachting niet langer dan één werkdag duren.

De private plaatsing van de Scrips zal zo snel mogelijk na de afsluiting van de Inschrijvingsperiode plaatsvinden, en in principe op 26 maart 2017.

De beleggers die Scrips verwerven verbinden zich er onherroepelijk toe om de Scrips uit te oefenen en dus in te schrijven op het corresponderende aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Inschrijvingsverhouding.

De Netto Scrips Opbrengst zal bekendgemaakt worden via een persbericht en zal uitbetaald worden aan de houders van zulke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten bij voorlegging van coupon nr. 6 (‘de Betaling van de Netto Scrip Opbrengst’). Noch de Emittent, noch de Joint Bookrunners, noch enig ander persoon die Scrips verkoopt, is verantwoordelijk voor enig gebrek aan Netto Scrips Opbrengst uit de verkoop van Scrips uit de Scrips Private Plaatsing. Indien de Netto Scrips Opbrengst minder bedraagt dan 0,01 EUR per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, zijn de houders van zulke niet-uitgeoefende Voorkeurrechten niet gerechtigd enige betaling te ontvangen en in de plaats daarvan zal de Netto Scrips Opbrengst overgedragen worden aan de Emittent.

Dividend
De Aandelen die uitgegeven worden in deze Aanbieding geven dezelfde rechten op dividenden voor het huidige boekjaar, gestart op 1 juli 2017, op dezelfde wijze als alle bestaande Aandelen. Het recht op dividenden aangaande het deel van het huidge boekjaar dat voorafgaat aan de Afsluiting van de Aanbieding zal daarom niet uitsluitend gereserveerd worden voor de houders van bestaande Aandelen.

Uitgifteprijs
De Uitgifteprijs bedraagt EUR 11,40 en werd door de Vennootschap in overleg met de Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners vastgelegd op basis van de beurskoers van het Aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

De Uitgifteprijs bedraagt 11,40 EUR per Nieuw Aandeel, wat onder de slotkoers is van 12,65 EUR per Aandeel genoteerd op Euronext Brussel op 12 maart 2018. Gebaseerd op de slotkoers van die datum bedraagt de theoretische ex-rechten prijs ‘TERP’ 12,34 EUR, de theoretische waarde van één Voorkeurrecht bedraagt 0,31 EUR en de discount van de Uitgifteprijs ten opzichte van de TERP is 7,60%.

Een deel van de Uitgifteprijs gelijk aan de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. EUR 5,9949 per aandeel, zal worden toegewezen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Het deel van de Uitgifteprijs boven de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. EUR5,4051 per aandeel, zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Munt
De uitgifte gebeurt in euro (€, EUR).

Toelating tot de handel en plaats van de notering
De Voorkeurrechten (coupon nr. 6) zullen onthecht worden van de bestaande Aandelen op de Registratiedatum, zijnde 13 maart 2018, na de sluiting van Euronext Brussel en zullen verhandelbaar zijn op Euronext Brussel onder ISIN-code BE0970160637 en handelssymbool TINC6 tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten, zijnde van 14 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 – 16u00.

De bestaande Aandelen zullen daarom zonder Voorkeurrechten verhandeld worden vanaf 14 maart 2018. Elke verkoop van Aandelen voorafgaand aan de sluiting van Euronext Brussel op 13 maart 2018, en die afgewikkeld wordt na 13 maart 2018, zal afgewikkeld worden ‘cum rechten’. Aandelen verkocht na de sluiting van Euronext Brussel op 13 maart 2018 zullen verkocht en afgewikkeld worden ‘ex-rechten’.

Er zal geen verzoek ingediend worden voor de notering of toelating voor de handel van de Scrips.

Er werd een verzoek ingediend tot toelating tot de handel op Euronext Brussel van de Nieuwe Aandelen. De toelating wordt verwacht op 28 maart 2018.

Fiscaliteit
AlgemeenDe fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus.

Belasting op beurstransacties: De taks op beursverrichtingen dient niet betaald te worden bij uitgifte van de Nieuwe Aandelen (primaire marktverrichtingen). De taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt bedraagt momenteel 0,35% van de transactiewaarde, met een maximum van 1.600 EUR per transactie en per partij.

Fiscaal regime in België: Voor doeleinden van Belgische inkomstenbelasting, wordt het brutobedrag van alle voordelen die met betrekking tot de Nieuwe Aandelen worden uitbetaald of toegekend in het algemeen beschouwd als een dividenduitkering. Bij wijze van uitzondering wordt de terugbetaling van het kapitaal die wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen niet aanzien als een dividenduitkering in de mate dat dergelijke terugbetaling wordt toegerekend aan het fiscaal kapitaal. Dit fiscaal kapitaal omvat, in principe, het effectief volstort maatschappelijke kapitaal en, onder bepaalde voorwaarden, de betaalde uitgiftepremies en de bedragen waarop bij de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven. Vanaf 1 januari 2018 echter wordt een terugbetaling van kapitaal, uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen, deels beschouwd als een uitkering van de bestaande belaste reserves (ongeacht of ze al dan niet geïncorporeerd zijn in het kapitaal) en/of van de belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal, waarbij dit deel wordt bepaald op basis van de verhouding van bepaalde belaste reserves en belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal ten opzichte van het totaal van zulke reserves en het fiscale kapitaal.

Op dividenden wordt normaliter 30% Belgische roerende voorheffing ingehouden, onder voorbehoud van een eventuele vrijstelling of vermindering die kan ingeroepen worden onder de toepasselijke internrechtelijke bepalingen of bepalingen uit dubbelbelastingverdragen.

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: Sinds 1 januari 2018 werd een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen geïntroduceerd, waarbij Belgische inwoners natuurlijke personen die in België of in het buitenland één of meer effectenrekeningen aanhouden met totale activa (waaronder beursgenoteerde aandelen, obligaties, fondsen) hoger dan 500.000 EUR (1.000.000 EUR voor gehuwde koppels) onderworpen worden aan een belastingtarief van 0,15% op het totale bedrag. Pensioenfondsen en levensverzekeringen worden uitgesloten.

De belasting wordt, in principe, geïnd door de financiële tussenpersoon, die ook de gemiddelde waarde van de kwalificerende activa op de rekeningen bepaalt, indien deze financiële instelling een Belgische financiële tussenpersoon of een buitenlandse financiële tussenpersoon is die in België een vertegenwoordiger heeft aangesteld om die taak op te nemen. Indien dat niet zo is, wordt de titularis van de effectenrekening verantwoordelijk gesteld om de jaarlijkse belasting op effectenrekeningen te berekenen, aan te geven en te betalen.

Beleggers worden verzocht hun eigen professionele adviseurs te raadplegen over de jaarlijkse belasting op de effectenrekeningen.

Toepasselijk recht
Belgisch recht

Objectief van de investering
Een aandeel is een instrument dat een deel van het kapitaal vertegenwoordigt. Een aandeel heeft onbeperkte looptijd en garandeert geen enkele terugbetaling van het kapitaal. De aandelen zullen verhandeld worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, hetgeen kan leiden tot zowel meerwaarden als minwaarden op het kapitaal. De aandelen kunnen recht geven op dividenden en behelzen het recht op stemming op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Echter dividenduitkeringen zijn niet gegarandeerd en onderhevig aan de beschikbaarheid van het uitkeerbaar resultaat en de beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In geval van liquidatie komt de aandeelhouder achter de andere schuldeisers. In het algemeen recupereren de aandeelhouders niets van hun kapitaal. Als aandeelhouder van de Vennootschap, zullen uw rechten beheerst worden door het Belgisch recht.

Klachtendienst:

Eventuele klachten, voor zover gericht aan Bank Degroof Petercam NV, dienen te worden ingediend ter attentie van Bank Degroof Petercam NV, Operational Risk Management, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, of per e-mail naar claims@degroofpetercam.com. Als u geen voldoening krijgt bij de klachtendienst, kunt u contact opnemen met de Ombudsman financiële conflicten North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

De FSMA heeft de Engelstalige versie van het Prospectus goedgekeurd op 12 maart 2018 in overeenstemming met Artikel 23 van de Prospectuswet. De goedkeuring door de FSMA houdt geen oordeel van de FSMA in over de opportuniteit en de kwaliteit van de Aanbieding of over de toestand van de Emittent.

De volgende documenten zijn hier beschikbaar:

  • Prospectus (EN, NL)
  • Samenvatting (FR)


Meer informatie kan gevonden worden op de website van TINC op volgende link:
www.tincinvest.com


De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Bank Degroof Petercam (de “Bank”) bevatten informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België – met betrekking tot een kapitaalverhoging overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving, hierna de “Aanbiedingsinformatie”) met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door TINC NV (de “Vennootschap”) die enkel een openbare aanbieding in België uitmaakt.

GEEN PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN OF ZUID-AFRIKA MAG ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de relevante regelgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen op het internet van Aanbiedingsinformatie – die enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig ander rechtsgebied dan België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.

De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt geen aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap, noch een aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding of uitnodiging zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied. De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld. De aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten en scrips van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en deze aandelen, onherleidbare toewijzingsrechten en scrips mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de US Securities Act van 1933 of een vrijstelling daarvan. De Vennootschap is niet voornemens een aanbieding van of uitnodiging tot inschrijving op haar effecten te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of dit te doen aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website van de Bank, noch een kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of elders buiten België. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of andere rechtsgebieden. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Bank is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden. Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via deze website of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegelaten of indien het aanbod wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op deze website of de informatie die ze bevat, worden niet aanvaard.

Hoewel de Bank redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Bank geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op deze website mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie.

Door "ja" te selecteren wordt u toegang verschaft tot de elektronische versie van de Aanbiedingsinformatie en

(a) bevestigt en verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande waarschuwingen en beperkingen, deze te begrijpen en deze te zullen respecteren, en

(b) bevestigt en verklaart u dat

(i) u zich in België bevindt;                                                                                                        

(ii) niet gedomicilieerd of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika en deze informatie niet consulteert vanuit de Verenigde Staten van Amerika;

(iii) u niet verblijft in Australië of Canada;

(iv) u niet verblijft of woonachtig bent in Japan;

(v) u niet verblijft, woonachtig bent, of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegelaten;

(vi) geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen; en

(vii), in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is of die deze informatie niet mag ontvangen. 

Deze mededeling is informatief en houdt geen aanbeveling en/of advies in vanwege Bank Degroof Petercam NV. Een Belegging in de Nieuwe Aandelen houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico te dragen van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips (zoals gedefinieerd in het Prospectus) en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Potentiële beleggers worden geadviseerd de informatie in het Prospectus zorgvuldig te lezen, in het bijzonder het Hoofdstuk ‘Risicofactoren’, alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat lager dan verwachte inkomsten en/of kasstromen en hoger dan verwachte operationele kosten een nadelige invloed kunnen hebben op de Emittent en op zijn vermogen om dividenden uit te keren. Ook complexe financiële modellen die gebruikt worden om de lange-termijn-kasstromen van vennootschappen die infrastructuur bezitten en uitbaten (de ‘Participaties’) te plannen of in te schatten zijn gebaseerd op veronderstellingen over een aantal factoren die buiten de controle van de Emittent zijn en die zich mogelijk niet zullen voordoen, wat uiteindelijk een invloed zou kunnen hebben op het rendement. Mogelijke operationele problemen gerelateerd aan de Participaties op lange termijn kunnen het investeringsrendement van de Emittent beïnvloeden.

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages