Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Kapitaalverhoging Xior​

Het Aanbod

Het Aanbod bestaat uit een openbare aanbieding, in België, tot inschrijving op 4.322.938 nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht (het “Onherleidbaar Toewijzingsrecht”) voor een bedrag van maximaal EUR 134.011.078,00 tegen een Uitgifteprijs van EUR 31,00 per Nieuw Aandeel in de verhouding 1 Nieuw Aandeel voor 2  Onherleidbare Toewijzingsrechten en wordt gevolgd door een private plaatsing van de scrips in een “accelerated bookbuilding” (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek).

Bank Degroof Petercam is in het kader van het Aanbod aangesteld als Joint Bookrunner.

Bestemming van de opbrengst

Indien er volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, bedraagt de bruto-opbrengst van het Aanbod (Uitgifteprijs vermenigvuldigd met het aantal Nieuwe Aandelen) EUR 134.011.078,00. De netto-opbrengsten van het Aanbod worden geschat op EUR 131,1 miljoen.

De Vennootschap heeft de intentie om de netto-opbrengst, in voorkomend geval in combinatie met kredietfinanciering, volledig aan te wenden ter financiering van haar investeringspijplijn en verdere groei. Tot op datum van de aankondiging van het Aanbod werd door de Vennootschap voor een totaalbedrag van circa EUR 215 miljoen aan potentiële bijkomende investeringen en ontwikkelingsprojecten aangekondigd, m.n.:

 • Geplande bijkomende investeringsprojecten in 2018 (inclusief, in voorkomend geval, latere ontwikkelingskosten met betrekking tot (her)ontwikkelingsprojecten): ca. EUR 163 miljoen, m.n.:
  • Joint venture met betrekking tot het herontwikkelingsproject te Brussel (Zaventem): EUR 36 miljoen;
  • Herontwikkeling van het Bonnefanten College te Maastricht: EUR 34 miljoen;
  • Verwerving van de sites te Utrecht (Rotsoord) en Amsterdam (Karspeldreef), voor zover de Vennootschap effectief besluit om de call optie die zij heeft op (de betrokken vastgoedvennootschappen die eigenaar zijn van) deze panden uit te oefenen: EUR 93 miljoen.
 • Geplande uitgaven in het kader van de (her)ontwikkeling van gebouwen in portefeuille: ca. EUR 51,10 miljoen, waarvan
  • Ca. EUR 15,90 miljoen in 2018; en
  • Ca. EUR 35,20 miljoen in, c.q. na, 2019.


Naast de aangekondigde acquisities en ontwikkelingsprojecten, analyseert de Vennootschap op voortdurende wijze mogelijke investeringsopportuniteiten. Deze opportuniteiten kunnen bestaan uit acquisities van bestaande panden en herontwikkelingsprojecten (in eigen beheer dan wel door, of in samenwerking met, externe partners). De Vennootschap is niet zeker of enige van deze opportuniteiten zich op korte of middellange termijn zal materialiseren. In het bijzonder neemt de Vennootschap, als een van de geïnteresseerde partijen, ook deel aan publieke aanbestedingsprocedures die haar zouden kunnen gegund worden.

Om redenen van het doelmatig beheren van de liquiditeiten, en in afwachting van de effectieve aanwending ervan ter financiering van de groeistrategie, zal de netto-opbrengst van het Aanbod in eerste instantie gedeeltelijk worden aangewend om (althans tijdelijk) uitstaande leningen onder bestaande revolving kredietlijnen terug te betalen, met dien verstande dat de Vennootschap nieuwe leningen kan afroepen onder deze revolving kredietfaciliteiten zodra dit nodig zou zijn voor de financiering van haar groei in functie van de geplande investeringen (en de timing ervan). Op die wijze zal de netto-opbrengst van het Aanbod in combinatie met de bestaande niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen (EUR 66 miljoen) en bijkomende kredietlijnen die na voltrekking van het Aanbod zullen worden aangegaan, de Vennootschap in staat stellen haar groeistrategie verder te financieren. 

Informatie over de Emittent

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België en Nederland. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 maart 2018, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. EUR 512 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op: www.xior.be.  Belangrijkste kenmerken van het Aanbod

Risico’s:
Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van de Verrichtingsnota, in het hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het Registratiedocument en in afdeling D ‘Risico’s’ van de Samenvatting, alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

ISIN Code:
De Nieuwe Aandelen zullen de ISIN code BE0974288202 dragen en de Onherleidbare Toewijzingsrechten de ISIN code BE0970165685 (vertegenwoordigd door coupon nr. 6).

Syndicaat/Managers

Sole Global Coordinator: ING België NV

Joint Bookrunners: Bank Degroof Petercam NV, Belfius Bank NV, Kempen & CO NV, ING België NV

Uitgifte
Xior, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (“Euronext Brussels”), geeft maximum 4.322.938 Nieuwe Aandelen uit. Iedere Bestaande Aandeelhouder van de Vennootschap geniet van een Onherleidbaar Toewijzingsrecht per Aandeel dat hij op het einde van de beursdag van 30 mei 2018 bezit. Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 6 gehecht aan de Bestaande Aandelen. Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht zal op 30 mei 2018 na de sluiting van Euronext Brussels worden onthecht, en zal gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandeld kunnen worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels., i.e. van 31 mei 2018 tot en met 7 juni 2018.

Inschrijvingsratio
De houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen, tijdens de Inschrijvingsperiode, inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 1 Nieuw Aandeel voor 2  Onherleidbare Toewijzingsrechten.

Uitgiftebedrag
Het maximumbedrag van het Aanbod is EUR 134.011.078,00, inclusief een eventuele uitgiftepremie. Er is voor het Aanbod geen minimumbedrag vastgesteld. Als er niet volledig op het Aanbod zou worden ingeschreven, dan heeft de Vennootschap het recht om de kapitaalverhoging te realiseren voor een bedrag dat lager ligt dan het maximumbedrag van EUR 134.011.078,00.

Inschrijvingsperiode
De inschrijving op de Nieuwe Aandelen door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten is mogelijk gedurende de volledige Inschrijvingsperiode, zijnde van 31 mei 2018 tot en met 7 juni 2018.

Betaling
12 juni 2018.

Inschrijvingskosten
De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof Petercam NV.

Private plaatsing van de Scrips
De Aandeelhouders die geen gebruik hebben gemaakt van hun Onherleidbare Toewijzingsrechten aan het einde van de Inschrijvingsperiode, namelijk uiterlijk op 7 juni 2018, zullen deze na deze datum niet langer kunnen uitoefenen.

De niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen vertegenwoordigd worden door Scrips die door de Joint Bookrunners te koop zullen worden aangeboden aan Belgische en internationale beleggers via een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een ‘accelerated bookbuilding’ (versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek).

De private plaatsing van de Scrips zal zo snel mogelijk na de afsluiting van de Inschrijvingsperiode plaatsvinden, en in principe op 8 juni 2018.

De kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als geldt voor de inschrijving door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten.

De verkoopprijs van de Scrips zal worden vastgelegd in overleg tussen de Vennootschap en de Joint Bookrunners, op basis van de resultaten van de bookbuildingprocedure. De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door de Vennootschap worden gemaakt (het “Excedentair Bedrag”), zal door de Vennootschap in bewaring worden gegeven ten gunste van de houders van coupon nr. 6 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht niet hebben uitgeoefend of overgedragen tijdens de Inschrijvingsperiode, en zal hen worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 6, in principe vanaf 15 juni 2018. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het totaal aantal niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten minder bedraagt dan EUR 0,01, zal het niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, maar zal het worden overgedragen aan de Vennootschap. 

Dividend
Alle Nieuwe Aandelen worden uitgegeven overeenkomstig het Belgisch recht en zijn gewone aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde categorie als de Bestaande Aandelen, volledig volgestort, stemgerechtigd en zonder nominale waarde. Ze zullen over dezelfde rechten beschikken als de Bestaande Aandelen, met dien verstande dat zij slechts pro rata temporis zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over het lopend boekjaar 2018 te rekenen vanaf 12 juni 2018.

Uitgifteprijs
De Uitgifteprijs bedraagt EUR 31,00 en werd door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners vastgelegd op basis van de beurskoers van het Aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

De Uitgifteprijs ligt 10,6 % lager dan de slotkoers van het Aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 29 mei 2018 (die EUR 35,20 bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 7  die onthecht werd op 30 mei 2018 (na beurssluiting), hetzij EUR 34,67 na deze aanpassing. Op basis van die slotkoers, is de theoretische ex-recht prijs (‘TERP’) EUR 33,45, de theoretische waarde van een Onherleidbaar Toewijzingsrecht EUR 1,22, en de korting van de Uitgifteprijs ten opzichte van TERP 7,3%.

Een deel van de Uitgifteprijs per Nieuw Aandeel gelijk aan de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. EUR 18,00, zal worden toegewezen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Het deel van de Inschrijvingsprijs boven de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. (afgerond) EUR 13,00, zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Munt
De uitgifte gebeurt in euro (€, EUR).

Toelating tot de handel en plaats van de notering
De Onherleidbare Toewijzingsrechten (coupon nr. 6) zullen op 30 mei 2018 na de sluiting van de beurs worden onthecht en verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels gedurende de Inschrijvingsperiode, namelijk van 31 mei 2018 tot en met 7 juni 2018.

De Bestaande Aandelen zullen derhalve vanaf 31 mei 2018 ex-coupon nr. 6 en ex-coupon nr. 7 worden verhandeld.

Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Aan de Nieuwe Aandelen zal de ISIN-code BE0974288202, zijnde dezelfde code als deze voor de Bestaande Aandelen, worden toegekend. De Onherleidbare Toewijzingsrechten hebben de ISIN-code BE0970165685.

Fiscaliteit

Algemeen: De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.8. ‘Belastingstelsel’ van de Verrichtingsnota.

Belasting op beurstransacties: De taks op beursverrichtingen dient niet betaald te worden bij uitgifte van de Nieuwe Aandelen (primaire marktverrichtingen). De taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt bedraagt momenteel 0,35% van de transactiewaarde, met een maximum van 1.600 EUR per transactie en per partij.

Fiscaal regime in België: Voor doeleinden van Belgische inkomstenbelasting, wordt het brutobedrag van alle voordelen die met betrekking tot de Nieuwe Aandelen worden uitbetaald of toegekend in het algemeen beschouwd als een dividenduitkering. Bij wijze van uitzondering wordt de terugbetaling van het kapitaal die wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen niet aanzien als een dividenduitkering in de mate dat dergelijke terugbetaling wordt toegerekend aan het fiscaal kapitaal. Dit fiscaal kapitaal omvat, in principe, het effectief volstort maatschappelijke kapitaal en, onder bepaalde voorwaarden, de betaalde uitgiftepremies en de bedragen waarop bij de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven. Vanaf 1 januari 2018 echter wordt een terugbetaling van kapitaal, uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen, deels beschouwd als een uitkering van de bestaande belaste reserves (ongeacht of ze al dan niet geïncorporeerd zijn in het kapitaal) en/of van de belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal, waarbij dit deel wordt bepaald op basis van de verhouding van bepaalde belaste reserves en belastingvrije reserves geïncorporeerd in het kapitaal ten opzichte van het totaal van zulke reserves en het fiscale kapitaal.

Op dividenden wordt normaliter 30% Belgische roerende voorheffing ingehouden, onder voorbehoud van een eventuele vrijstelling of vermindering die kan ingeroepen worden onder de toepasselijke internrechtelijke bepalingen of bepalingen uit dubbelbelastingverdragen.

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: Sinds 1 januari 2018 werd een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen geïntroduceerd, waarbij Belgische inwoners natuurlijke personen die in België of in het buitenland één of meer effectenrekeningen aanhouden met totale activa (waaronder beursgenoteerde aandelen, obligaties, fondsen) hoger dan 500.000 EUR (1.000.000 EUR voor gehuwde koppels) onderworpen worden aan een belastingtarief van 0,15% op het totale bedrag. Pensioenfondsen en levensverzekeringen worden uitgesloten.

De belasting wordt, in principe, geïnd door de financiële tussenpersoon, die ook de gemiddelde waarde van de kwalificerende activa op de rekeningen bepaalt, indien deze financiële instelling een Belgische financiële tussenpersoon of een buitenlandse financiële tussenpersoon is die in België een vertegenwoordiger heeft aangesteld om die taak op te nemen. Indien dat niet zo is, wordt de titularis van de effectenrekening verantwoordelijk gesteld om de jaarlijkse belasting op effectenrekeningen te berekenen, aan te geven en te betalen.

Beleggers worden verzocht hun eigen professionele adviseurs te raadplegen over de jaarlijkse belasting op de effectenrekeningen.  

Toepasselijk recht
Belgisch recht

Objectief van de investering
Eventuele klachten, voor zover gericht aan Bank Degroof Petercam NV, dienen te worden ingediend ter attentie van Bank Degroof Petercam NV, Operational Risk Management, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, of per e-mail naar claims@degroofpetercam.com. Als u geen voldoening krijgt bij de klachtendienst, kunt u contact opnemen met de Ombudsman financiële conflicten North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

De Verrichtingsnota (met inbegrip van alle informatie die hierin werd opgenomen door middel van verwijzing), het Registratiedocument (met inbegrip van alle informatie die daarin werd opgenomen door middel van verwijzing) en de Samenvatting vormen het Prospectus voor de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Nederlandstalige versie van de Verrichtingsnota en de Samenvatting werd goedgekeurd door de FSMA op 29 mei 2018 overeenkomstig Artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006. De Nederlandstalige versie van het Registratiedocument werd op 10 april 2018 in de zin van Artikel 28 van de Wet van 16 juni 2006 door de FSMA goedgekeurd. De goedkeuring door de FSMA houdt geen oordeel van de FSMA in over de opportuniteit en de kwaliteit van de Aanbieding of over de toestand van de Emittent.

De volgende documenten zijn hier beschikbaar:

 • Verrichtingsnota (EN, NL)
 • Registratiedocument (EN, NL)
 • Samenvatting (EN, NL, FR)


Meer informatie kan gevonden worden op de website van Xior op volgende link:
www.xior.be/kapitaalverhogingDe volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Bank Degroof Petercam (de “Bank”) bevatten informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België – met betrekking tot een kapitaalverhoging overeenkomstig de Belgische toepasselijke regelgeving, hierna de “Aanbiedingsinformatie”) met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door Xior Student Housing NV (de “Vennootschap” of “Xior”) die enkel een openbare aanbieding in België uitmaakt.

GEEN PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN OF ZUID-AFRIKA MAG ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de relevante regelgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen op het internet van Aanbiedingsinformatie – die enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig ander rechtsgebied dan België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie.

De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt geen aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap, noch een aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op, effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding of uitnodiging zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied. De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld. De aandelen, Onherleidbare Toewijzingsrechten en scrips van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en deze aandelen, Onherleidbare Toewijzingsrechten en scrips mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de US Securities Act van 1933 of een vrijstelling daarvan. De Vennootschap is niet voornemens een aanbieding van of uitnodiging tot inschrijving op haar effecten te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of dit te doen aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website van de Bank, noch een kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika, of elders buiten België. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of andere rechtsgebieden. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op deze website in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Bank is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden. Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via deze website of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegelaten of indien het aanbod wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op deze website of de informatie die ze bevat, worden niet aanvaard.

De Bank heeft redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website in overeenstemming met de inhoud van het Prospectus opgesteld en gepubliceerd door de Vennootschap. De informatie op deze website mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie.

Door "ja" te selecteren wordt u toegang verschaft tot de elektronische versie van de Aanbiedingsinformatie en

(a) bevestigt en verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande waarschuwingen en beperkingen, deze te begrijpen en deze te zullen respecteren, en

(b) bevestigt en verklaart u dat

(i) u zich in België bevindt;                                                                                                        

(ii) niet gedomicilieerd of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika en deze informatie niet consulteert vanuit de Verenigde Staten van Amerika;

(iii) u niet verblijft in Australië of Canada;

(iv) u niet verblijft of woonachtig bent in Japan;

(v) u niet verblijft, woonachtig bent, of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegelaten;

(vi) geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen; en

(vii), in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is of die deze informatie niet mag ontvangen.

Deze mededeling is informatief en houdt geen aanbeveling en/of advies in vanwege Bank Degroof Petercam NV. Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van de Verrichtingsnota, in het hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het Registratiedocument en in afdeling D ‘Risico’s’ van de Samenvatting, alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages